Без категория

Съобщение до родителите на ученици от 10 и 11 клас

Във връзка с писмо (№9105-129 / 14.04.2016г ) на Министъра на МОН и по повод изменението и допълнението на Наредба №3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането  на ДЗИ, до трима представители от родители на ученици в паралелки от X и XI клас  имат право да присъстват като наблюдатели в деня на изпитите.

Съгласно чл.29 от цитираната наредба представителите на родителите не могат да бъдат:

  • Родители на зрелостници;
  • Лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  • Лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС №125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

Желаещите от вас, до 5 май 2016 г. могат да подадат заявление за наблюдател в канцелариятана училището.