Без категория

МОН награждава ученици от ПГТ Поморие

На 10-15 юни 2016г в националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности участва и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие. В изпита се включиха 47 ученици от училището.

В НВО-10 клас участваха 19 536 ученици от цялата страна.  Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2)- 60 мин. Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност.

Тестовият вариант на всеки ученик по време на оценяването се генерира на случаен принцип от банка задачи по категории, така че всички ученици не се явяват на един и същи тест, а на еквивалентен на този, който е примерен, но с други задачи и в друг ред. Броят на вариантите, които се получават, е десетцифрено число и преписването и подсказването са практически невъзможни. Практическата задача също се получава онлайн от ученика на случаен принцип от 15 варианта, които също са еквивалентни на примерната практическа задача.

12 ученици от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие получиха удостоверение от МОН за постигнати отлични резултати.

 № на сертификата  име на ученика  резултати в проценти
3506 Рахим Сунай Рахим 72 %
3958 Илия Стефанов Митев 70 %
4422 Хюсеин Исмаил Шевкет 68 %
5812 Бахар Александрова Митева 63 %
6266 Ангел Филипов Андонов 62 %
7278 Ахмед Орхан Ахмед 58 %
7279 Осман Хюсеин Али 58 %
7280 Радостина Огнянова Тодорова 58 %
7281 Сидика Атче Ибрям 58 %
7775 Джемиле Мехмед Хасан 57 %
7776 Фатме Себахатин Смаил 57 %
8268 Иван Петков Терзиев 55 %

Днес директорът на училището Димитър Гильов връчи сертификатите.