Без категория

Приготвяне на комплексно меню- ученици и родители заедно

В  Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов” град Поморие се проведе  изява на групата за извънкласни дейности „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“ с родителите Пепа Миткова и Христо Колев.

Групата функционира за първа година и са в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ТВОЯТ ЧАС – фаза І“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=1C50A2A2B80E11C3&resid=1C50A2A2B80E11C3%216005&authkey=AGH2wkOe062ykhA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

С изключително голямо желание и с много амбиция участниците по проекта приготвиха различни асортименти.  Г-жа Миткова и г-н Колев  изказа благодарности на участниците в групата по интереси за извънкласни дейности „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“, като отправиха пожелание към тях да бъдат все така активни в бъдещата си професия.