Без категория

Съобщение

Проект № 2019-1-BG01-KA102-061819

“Повишаване на професионалните умения на учениците от ПГТ „Алеко Константинов” – град Поморие в контекста на португалския опит и практики”

През 2019г. Професионална гимназия по туризъм град Поморие спечели  Проект “Повишаване на професионалните умения на учениците от ПГТ „Алеко Константинов” – град Поморие в контекста на португалския опит и практики”

През месец декември учениците, които желаеха подадаха документи за участие в проекта.

До този момент селекцията премина през следните етапи:

Първи етап: подаване на заявление за участие от учениците и вземане предвид на следните  критерии:

Успех по предметите по професионална подготовка – минимум добър

Мотивационно писмо за участие в проекта

Втори етап:

Тест по английски език ниво Б1

Устно интервю по английски език

Събеседване с психолог за комуникационни умения и работа в екип

След  селекцията на подали документи от 34 ученици   бяха допуснати 23 ученици за участие в курс по бизнес и икономически английски с продължителност от 60 часа, който ще се проведе през месеците февруари-април 2020г. , освен това ще бъде проведена педагогическа и културна подготовка от 20 часа , която ще включва усвояване на по- специализирани теоретични знания в областта ма туризма и туристическите услуги в контекста на португалския опит и практика, куктурата, нравите, обичаите, традициите и начина на живот на португалското общество.

Крайните ползватели на проекта от 20 ученици ще бъдат определени през месец май, след успешно завършване на курса и полагане на писмен финален тест и устен изпит по бизнес и икономически  английски език. На всеки участник издържал изпита ще бъде издаден Сертификат за владеене на бизнес английски с туристическа насоченост. , както и проверка на наученото от  педагогическа и културна подготовка за Португалия

20 –  ученици на 27.06.2020 ще отпътуват за Португалия, където ще участват в двуседмична работна практика в Apulia Praia Hotel

Практиката ще допринесе за подобряване на уменията на учениците: общуване в делова среда, презантационни умения, работа в екип, логическо мислене, организираност на задачите и др. Ще бъде изградена трудова култура и навици, което ще допринесе за по- лесна и плавна интеграция на бъдещето работно място. Ще се осъществи трансфер на придобити компетенции от учебна в реална работна среда и обратно, което ще повишишансовете на участниците за реализацията по специалността в България и чужбина.