Без категория

СТРАТЕГИЯ за развитие на ПГ по туризъм „Алеко Константинов “, гр. Поморие за периода 2020-2024 година

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgtpomorie/files/2020/10/Стратегия.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Алеко Константинов” гр Поморие , общ. Поморие, обл. Бургаска за учебната 2020/2021 година

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgtpomorie/files/2020/10/правилник-2020-21-1.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” гр. ПОМОРИЕ през учебната 2020 / 2021г.

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgtpomorie/files/2020/10/Годишен-план-за-дейността-на-ПГТ-2020-2021-1.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ за учебната 2020-2021 година в ПГТ“Алеко Константинов“ гр. Поморие

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgtpomorie/files/2020/10/училищна-програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-1.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ПГ по туризъм „Алеко Константинов “, гр. Поморие

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgtpomorie/files/2020/10/Правилник-за-осигуряване-на-ЗБУТ.pdf“ download=“all“ text=“Download“]

Програма за опазване живота и здравето на децата при пътното движение

[embeddoc url=“http://www.daskalo.com/pgtpomorie/files/2020/10/Програма-за-опазване-живота-и-здравето-на-децата-при-пътното-движение-1.pdf“ download=“all“ text=“Download“]